Montako terveysliikunta puistoa on Rantakadun varrella 1,7 km matkalla?

Kävelykioskin 11. blogi / blogg TERVETULOA! - VÄLKOMMEN!

VAIKUTA GERASTENIAAN
JO KESKI-IÄSTÄ LÄHTIEN!


Vaikkapa kävelemällä rantapuistoissamme? Pitkin, poikin ja myös YLÄMÄKEEN!


1. Mitä gerastenia on?

Gerastenia käsitteenä edistää oireyhtymän merkityksen ja olemuksen tiedostamista, jolloin oireyhtymän huomiointi terveydenhuoltopalvelujen suunnittelussa ja poliittisessa päätöksenteossa helpottuu. Yksilön osalta ytimekäs nimi johtaa diagnoosin kirjaamiseen pelkän oireiston kuvailun sijasta.

Gerastenialla on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Väestöennusteiden mukaan Suomen väestö jatkaa ikääntymistään. Vuoteen 2050 mennessä useampi kuin joka neljäs suomalainen on yli 65-vuotias. (Tilastokeskus 2018.)

Gerastenian esiintyvyys nousee iän mukana, joten tulevaisuus tuo tullessaan yhä enemmän siitä kärsiviä potilaita. Gerastenian varhaisella tunnistamisella olisi mahdollista hidastaa oireyhtymän kehittymistä ja ehkäistä sairaalahoitoon johtuvia haittoja, kuten kaatumistapauksia.

Huomionarvoinen seikka on myös se, että gerastenian ehkäisy tulisi aloittaa viimeistään keski-iän kynnyksellä. (Koivukangas ym. 2017.)

Gerastenia on elimistön stressinsietokykyä heikentävä geriatrinen oireyhtymä. Heikentyneen stressinsietokyvyn taustalla ovat elimistön toimintaa ylläpitävien reservien vähentyminen sekä useiden elinjärjestelmien toiminnan heikkeneminen. (Koivukangas ym. 2017.) Vähentyneet reservit lihaksistossa, luustossa, hengityselimissä ja verenkierrossa, sekä hormoni- ja immuunijärjestelmän säätelyjärjestelmissä heikentävät elimistön kykyä sietää stressiä ja haurastuttavat elimistöä (Heikkinen ym. 2013, 332).

Haurastunut elimistö on altis terveyden heikkenemiselle ja alentuneelle toimintakyvylle (Strandberg 2016). Pienikin muutos gerasteniapotilaan ympäristössä voi aiheuttaa suhteettoman suuria haittoja. Esimerkiksi infektio tai uusi lääke voi romahduttaa haurastuneen elimistön homeostasian. Seurauksia voivat olla kaatuilu, delirium, pitkät sairaalajaksot ja itsenäisyyden menetys. (Koivukangas ym. 2017.)

Gerastenia on myös yhteydessä muistin heikkenemiseen (Suomen Akatemia 2014). Gerastenia pahentaa ikääntymisen aivoissa aiheuttamia rakenteellisia ja toiminnallisia kognition heikkenemiselle altistavia muutoksia (Koivukangas ym. 2017). Heikentyneeseen stressinsietokykyyn liittyy myös kohonnut vajaatoimintojen ja kuoleman riski (Vanhuuskuolema 2014).

2. Gerastenian etiologisiksi tekijöiksi on esitetty neljää pääryhmää, jotka ovat: 
1) ikääntyminen 2) geneettiset tekijät 3) elintavat 4) sairaudet ja vammat (Strandberg ym. 2006). Gerasteniassa kyseessä ei ole normaaliin ikääntymiseen kuuluva elinjärjestelmien heikkeneminen, vaan heikentymisprosessi on nopeutunut. (Strandberg 2016.) Gerastenian patogeeneista ei ole muodostunut yksiselitteistä tietämystä (Heikkinen ym. 2013, 333). Syntymekanismeista tiedetään, että taustalla ei todennäköisesti ole yksittäisiä geenejä, vaan alttiutta edistävät rajaton määrä eri geenien ja ympäristövaikutusten yhdistelmiä (Strandberg ym. 2006). 

Koivukangas ym. (2017) toteavat, että “gerasteniaan liittyvästä monimutkaisesta patofysiologiasta tietoa on kertynyt erityisesti inflammaatiosta ja hormoneista, kuten dehydroepiandrosteronista (DHEA), testosteronista, insuliinin kaltaisesta kasvutekijästä (IGF) ja greliinistä.” Inflammaatio ja edellä mainitut hormonit vaikuttavat solujen aineenvaihduntaan ja mitokondrioiden toimintaan.

 

3. Ennaltaehkäisy

”Suomalaisessa johtajatutkimuksessa (Helsinki Businessmen Study) aktiivinen vapaa-ajan liikunta keski-iässä yhdistyi 80 % pienempään gerasteniariskiin” (Koivukangas ym. 2017.)

Fyysinen aktiivisuus Gerastenian kohdalla on syytä huomioida sekä hoito että ehkäisykeinojen yhteen nivoutuminen.

Esimerkiksi elämänmittainen fyysinen aktiivisuus pienentää gerasteniariskiä, mutta yhtä lailla gerasteniaa voidaan viivyttää ja hoitaa liikunnan keinoin. (Koivukangas ym. 2017; de Labra ym. 2015.)


Liikunta on yksi tehokkaimmista terveyden edistämiseen käytetyistä keinoista. Säännöllisesti ja pitkäaikaisesti toteutettuna yksilölle soveltuvalla liikunnalla voidaan vaikuttaa edullisesti lähes kaikkiin elimistön toimintoihin. (Huttunen 2018).

Liikuntaa käsittelevässä Käypä hoito- suosituksessa painotetaan liikunnan merkitystä pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.

Gerasteniaa sairastavan liikuntamäärä sisältää progressiivista lihasvoimaharjoittelua 40–80 prosenttia yhden toiston maksimipainoista, asteittain vaikeutuvaa tasapainoharjoittelua ja toiminnallista harjoittelua, kuten esimerkiksi kävelyä, askelharjoituksia tai pelejä, sekä kestävyysliikuntaa kolmesti viikossa 45–60 minuuttia kerrallaan. (Liikunta 2016).


Liikunnan myönteisiä vaikutuksia Strandberg ym. (2006) mukaan ovat glukoosiaineenvaihdunnan vilkastuminen, ruokahalun kohentuminen, voiman, kestävyyden ja liikehallinnan parantuminen. Lisäksi liikunta lisää mahdollisesti anabolisten hormonien, kuten testosteronin ja DHEA:n pitoisuuksia sekä pienentää tulehdusmerkkiaineiden pitoisuuksia. Etuna on myös autonomisen hermoston toiminnan parantuminen.

Liikunta on erittäin käyttökelpoinen keino gerastenian ennaltaehkäisyyn, hidastamiseen ja hoitamiseen. Vähäinen fyysinen aktiivisuus puolestaan osoittautui yhdeksi yleisimmistä gerastenian taustalta 25 löytyvistä tekijöistä.

De Labran ym. (2015) mukaan säännöllinen fyysinen aktiivisuus suojelee gerastenialta ja parantaa elämänlaatua. Säännöllisen liikuntaharjoituksiin osallistumisen vaikutuksia ovat muun muassa lisääntynyt tasapaino ja liikkuvuus, jotka osaltaan pienentävät kaatumisriskiä, laitoshoitoon tai sairaalaan joutumista ja kuolleisuutta.

Clegg ym. (2013) ja de Labra ym. (2015) toteavat sekä tehokkaimman harjoitusintensiteetin että optimaalisimman harjoitusohjelman olevan epäselviä, mutta mainitsevat etenkin voima- ja tasapainoharjoittelua sisältävän säännöllisen liikuntaharjoittelun todistetusti lisäävän lihasvahvuutta ja toiminnallisia kykyjä iäkkäillä.

NIIN, JA NIITÄ IHANIA KÄVELYPUISTOJA ON JOPA 6 KPL 1,7 KM MATKALLA Rantakadun
varrella!


Satamapuisto, Setterbergin puisto, Hovioikeudenpuisto, Kalarannanpuisto, Koivupuisto ja Lehmuspuisto.


Virkistävän antoisia ja maksuttomia puistokävelyitä kaikille vaasalaisille! cool


Psykofyysinen viitekehys
Fysioterapeutti
Introvertti INFJ / INTJ
HSP
Yrittäjä 
Nancy Seppänen 
57 v. 
Vaasa